top of page

RODINNÝ DŮM V ČÁSLAVI, 2012

Pozemek je v nově rozparcelované části obytného okrsku města Čáslavi, který navazuje na původní zástavbu rodinných a řadových domů se zahrádkami. Nové území je na jihu ohraničeno ochranným pásmem elektrického vedení. To je lemováno cestou a za ní už jsou jen pole. Pohled z parcely se tímto směrem otevírá do krajiny až k horizontu. Terén je rovinatý mírně se svažující k jihu s řádkou vzrostlých stromů na jižním okraji.

Nový objekt je přízemní, má členitý půdorys, navržen jako sepětí části servisní a obytné. Vstup i vjezd je přes zpevněnou plochu z příjezdové cesty. Umístění v západní polovině parcely nechává většinu pozemku volnou zahradě k obývání. Dům se otvírá na všechny strany. Hlavní fasádou se obytného křídlo otáčí přímo na jih do hloubky zahrady. Orientace ke světovým stranám pak uvnitř domu vytváří různé charaktery denního osvětlení. Před letním sluncem místnosti chrání hluboký přesah střechy, ale tak aby se nebránilo slunečním paprskům v zimě. Další sezonní přistínění je možné opadavými dřevinami, stromy, keři a popínavkami.

autor: Jan Žalský, Mojmír Pukl

místo: Čáslav, Česká republika

datum: 2012

média: bydlení iq

RODINNÝ DŮM V DOLNÍCH CHABRECH, 2012

RODINNÝ DŮM V DOLNÍM HANYCHOVĚ, 2013

Rodinný dům zaujímá nárožní polohu v nové zástavbě v lokalitě u Rybníčku v Dolních Chabrech. Parcela o velikosti cca 1000 m2 je jednou z 22 nových parcel v lokalitě při severním okraji této části Prahy. Na nárožní parcelu jsou platným územním rozhodnutím kladeny nemalé požadavky – maximální odstupová vzdálenost od ulice Do Rybníčku, minimální odstupová vzdálenost od nové komunikace procházející územím při jižní straně parcely, hranice nezastavitelného území dané biokoridorem, která zasahuje do parcely na severu a pak prostorová omezení. Na výsledný půdorysný zalomený tvar domu měla tato omezení zásadní vliv. Stejně jako orientace ke světovým stranám a výrazné vlastnosti místa – výhled severozápadním směrem na protější svah a remízkový les a svah lemujícím jižní a východní hranu parcely.

Tři horizontální desky (z toho jedna zalomená) jsou podepřeny fragmenty stěn. Podlahová a stropní desky jsou z monolitického železobetonu. Obvodové stěny jsou z keramického zdiva. Vnitřní dělící stěny jsou z vápenopískových cihel. Všechny vnitřní stěny jsou i stěny nosné. Horizontální desky se propisují na fasádu. Vnější povrchy stěn podepírající tyto desky jsou opatřeny omítkou s velmi hrubou zrnitostí.

autor: Jan Žalský, Petr Pinkas

spolupráce: Martin Rusina

místo: Praha-Dolní Chabry, Česká republika

datum: 2012

Pokusy navázat při situování nového domu na směry okolní zástavby postupně ztroskotaly. Pro dům v takové situaci se nezdají být rozhodující. Proto jsme navrhli dům s vědomou absencí vazeb na tyto směry. Dům svou geometrií nemá být dalším přírůstkem do různorodé mozaiky rodinných domů okolo, ale svou podstatou navazuje na doplňkové stavby rodinných domů: altány, kůlny, zahradní domky, ale třeba i bazény. Dům je jakýmsi volně položeným oblázkem v zahradě za rodinnými domy. Neváže se na rodinné domy, nespolupodílí se na charakteru ulice, je pouze doplňkem zahrady.

Konkrétní tvar rodinného domu reaguje na hranice pozemků, respektive požadované odstupové vzdálenosti od hranic pozemků i inženýrských sítí, orientaci ke světovým stranám a výhledy do krajiny. Obrys domu je tvořen celkem jedenácti na sebe navazujícími kruhovými výsečemi. Objekt je přízemní a má plochou střechu. Rodinný dům sdružuje pod jednou střechou pobytovou část, kryté stání pro dvě auta, sklad zahradního nářadí (nábytku) i pobytovou terasu. Nedochází tedy k rozdrobenosti a sekundárnímu zahlcování plochy pozemků. Kromě úzké linky přístupové cesty zůstane všechna nezastavěná plocha volná. Bude zatravněna, někde osazena keři, jinde ovocnými stromy.

autor: Jan Žalský

místo: Liberec - Dolní Hanychov, Česká republika

datum: 2013

bottom of page