top of page

KINO OKO KLADNO - 2021

Podstatou architektonické studie na rekonstrukci bývalého kina Oko na Kladně je návrh na navrácení budovy účelu, ke kterému byla před zhruba sto lety postavena. Tímto účelem je konání kulturních akcí ve společenském sálu a ubytování obyvatel v bytech. Objekt na parcele č. 6235/1 na Třídě T.G. Masaryka v centru Kladna sestává z bytového domu s komerčním prostorem v přízemí v kontaktu s ulicí a ze společenského sálu v hloubi parcely.

Všechny části objektu pochází ze stejné doby a svým provedením na ni jasně odkazují. Jedná se funkcionalistickou stavbu. Nejvýraznějšími dochovanými prvky tohoto stylu na této stavbě jsou byty a uspořádání bytového domu, fasáda a její členění a některé konstrukční detaily v rámci bývalého sálu. V současnosti není bytový dům využíván ke svému původnímu účelu – dispozice a technické provedení bytů jsou ve značně nevyhovujícím stavu. Komerční prostory v přízemí jsou svým současným využitím nejblíže účelu, pro který byly postaveny. Tato komerční plocha je dále výrazně rozšířena o komerční využití bývalé pasáže v severní části domu a o obchod v místech bývalého společenského sálu. 

Studie pracuje se třemi základními funkcemi rekonstruovaného objektu. Tyto funkce jsou: bytový dům, kavárna a společenský sál. Každá z těchto funkcí je dispozičně řešena tak, aby mohla existovat sama o sobě. Současně jsou všechny funkce navrženy ve vzájemné symbióze – jedna druhou doplňuje a vzájemně se neruší. Důležitý prvek, který umožňuje soužití těchto funkcí je nově navržený centrální dvůr. Tento dvůr vzniká odstraněním necitlivého napojení na nepůvodní nástavby na společenském sále na schodiště bytového domu. Dvůr se stává ústředním tématem návrhu. Umožňuje fyzické propojení kavárny se samostatným vstupem do společenského sálu a vizuální projení všech tří hlavních funkcí stavby.

Nepůvodní nástavba na společenském sále je také navržena k odstranění. Společenský sál a jeho proporce jsou navrženy s důrazem na vytvoření kvalitního vnitřního prostředí předně po stránce akustické a vizuální. Navržený sál kombinuje provozně nenáročné řešení s naplněním požadavků zadání. 

Všechny tyto kroky jsou detailně popsány v grafické části architektonické studie. 

 

autoři: Jan Žalský, Tomáš Nováček, Lenka Levíčková,

Jakub Cibula, Adam Kocík, Júlia Androvičová, Daniel Rodriguez

 

místo: Kladno, Česká republika

 

​rok: 2021

bottom of page